ADEKWATNY PRZYKŁAD

Adekwatny przekład jakiegokolwiek tekstu na język inny niż język oryginału możliwy jest wtedy, gdy mimo idiomatycznych form wypowia­dania treści, jest dla nas jasne, przypominając słowa Russella, to o czym chcemy mówić za pomocą słów, czyli gdy jest dla nas jasna ich treść obiek­tywna, pozajęzykowa. Najprostszym wypadkiem jest ten, gdy to, o czym chcemy mówić, może być elementarnym przedmiotem percepcji. Porów­nawcza analiza form językowych — takich jak deszcz pada, il pleut itp. — polega na badaniu tego, w jaki sposób elementarne percepcje są organizo­wane, interpretowane za pomocą form będących narzędziami pojęć, jak się układają w różnych językach relacje elementów postrzeżeniowych do elementów pojęciowych, perceptibiliów do intelligibiliów.

Cześć, z tej strony Władysław i chciałbym Cię zaprosić do komentowania moich wpisów! Blog ten jest poświęcony tematyce technicznej, więc mam nadzieję, że Cię to zainteresuje!